"Monstersild" i Øresund – Københavns Universitet

10. december 2009 

"Monstersild" i Øresund 

Øresundsakvariet har i efteråret 2009 oplevet usædvanligt mange fangster af en kæmpe sildeart kaldet stavsild, Alosa fallax. De mange fangster i efteråret kulminerede her for et par uger siden med indleveringen af et kæmpe eksemplar af arten på 840 gram og ca. 40 cm. Den er nu udstillet i en fryser på Øresundsakvariet flankeret af et eksemplar af en normal sild. De mange fangster af stavsildene tyder på, at den forureningsfølsomme art har fået bedre vilkår på den østlige side af Danmark, og dens mulige bestandsøgning i vore farvande kunne give fiskeriet en "ny" spændende fiskeart.

I sensommeren og hele efteråret har Øresundsakvariets medarbejdere oplevet usædvanligt mange fangster og indleveringer af vore farvandes "sildekonge", nemlig den for Sjælland så sjældne stavsild, Alosa fallax. De fleste fangster er gjort i toggergarn oppe ved Ellekilde Hage af fritidsfisker Jesper Jacobsen fra Hornbæk på omkring 2 - 5 meter vand tæt under kysten, men faktisk har akvariet fået indleveringer fra hele Nordkysten og ned i Øresund. Og det er ikke kun i år at vi har set stavsild. Ifølge Øresundsakvariets arkivmateriale over rapporterede fangster og indleverede fisk er der en tydelig tendens til, at stavsildene er blevet mere almindelige de sidste 10 år. Stavsilden har givet anledning til måben og store øjne hos fritids- og lystfiskerne, idet den mest af alt ligner en grov, forvokset kæmperovsild med tydelige pletter ned langs siden. Den største stavsild blev indleveret fra Nordkysten for et par uger siden og var den største, som havbiologerne på Øresundsakvariet og Marinbiologisk Laboratorium nogensinde har set nemlig på 840 gram og ca. 40 cm lang!

Kendetegn:
Stavsilden, Alosa fallax, har lige som sardinen furet gællelåg, men den har et noget "grovere" hoved end f.eks. den almindelige sild. Den kan yderligere kendes på, at den som regel har 5-12 sorte pletter på række begyndende med en større plet ved øvre hjørne af gællelåget. Stavsilden har en "fætter" som hedder majsild og som normalt har et mindre antal pletter (ca. 2-4), så artsidentifikationen ved pletter er lidt usikker, især hvis fisken har været død i nogen tid. Den sikreste måde at skelne de to sildearter (stavsild og majsild sammen kaldet stamsild) fra hinanden er at se på gællestavene, hvor stavsilden er udstyret med 30-80 stave og majsilden har 90-120 stave pr. gællebue. Ydermere har stavsilden større skæl end majsild.

Udbredelse:
Stavsilden fanges jævnligt langs de danske kyster, mest på den jydske side af Danmark. Siden 1970 er arten registreret i Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Limfjorden og Randers Fjord men nu også i større og større antal på Nordkysten af Sjælland og i Øresund. Det er uvist, om nogle af de sjællandske åer såsom Esrum Å og Nive Å er begyndt at huse stavsilden, men nogle biologer mener at det er meget sandsynligt, idet f.eks. havørreden og stavsilden har nogenlunde samme høje krav til vandløbets renhed og bundbeskaffenhed.

Biologi:
Stavsildene lever som fritsvømmende stimefisk i kystnære farvande. De lever hovedsagelig af plankton, rejer og andre krebsdyr men når de bliver større slår de sig på en mere "rovagtig" diæt bestående af mindre sildefisk såsom sild og brisling. I forsommeren i maj og starten af juni måned vandrer de kønsmodne stavsild op i større vandløb. I store stimer udsøger de sig steder med hård sand- eller grusbund, og her gyder de æggene under stort spetakel og postyr. Æggene ligger løst på bunden, og i vandet svulmer de op til 4-5 mm. De klækkes i løbet af få dage, og ynglen tilbringer resten af sommeren i floden, inden de om efteråret søger ud i havet, hvor de vokser op til kønsmodenhed på tre år.

Ny fisk til sjællandske sports- og fritidsfiskere
Med de stigende forekomster af stavsild på nordkysten og i Øresund er der gode chancer for at den bliver et tiltrængt, nyt fiskbart element i fangsterne langs kyster, moler og havne i området. Stavsilden er kendt for, langs den jydske vestkyst, ikke at gå af vejen for at bide på flådfiskede småsild og slår sig ydermere gladeligt på små spinnere og blink samt andet lystfiskergrej. Og da stavsilden efter sigende er yderst lækker at spise kan vi kun glæde os....

Oplysninger om fisk generelt:
I forbindelse med Zoologisk Museums, Københavns Universitet, igangværende kortlægningsprojekt af fiskearter i danske farvande 2009-2013, opfordres alle der ligger inde med fangstoplysninger af alle slags specielle fisk (ikke kun stavsild) fra salt- og brakvand, til at indrapportere til info@fiskeatlas.dk el. blot ringe til atlas-telefonen på 35321124. Man kan se mere på www.fiskeatlas.dk

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, marinbiolog/akvariechef Jens P. Jeppesen (tlf. 28 75 19 70 / 35 32 19 70).

TILBAGE