Miljøminister på besøg i Øresundsakvariet – Københavns Universitet

11. november 2010 

Miljøminister Karen Ellemann på besøg i Øresundsakvariet

Den 8. november mødtes Det Grønne Kontaktudvalg med miljøminister Karen Ellemann på Øresundsakvariet for at drøfte den trængte dansk havnatur. Øresundsakvariets og Marinbiologisk Laboratoriums havbiologer havde her lejlighed til at komme med deres bud på, hvordan vi i fremtiden forvalter det danske havmiljø bedst muligt.

Den 8. november mødtes Det Grønne Kontaktudvalg (kontaktforum for de grønne organisationer i Danmark) med miljøminister Karen Ellemann og embedsmænd fra Miljøministeriet på Øresundsakvariet og Marinbiologisk Laboratorium, for at drøfte beskyttelse af den danske havnatur.

Baggrunden for mødet er at den danske havnatur har det rigtigt skidt. Udover at næsten alle vore fiskebestande er fisket i knæ er tilstanden for mange af vore marine levesteder langt fra gunstige og det grundet forureningen med næringssalte, de tilbagevendende problemer med iltsvind samt de mange "usynlige" fysiske forstyrrelser og ødelæggelser af havbunden fra især fiskerimetoden bundtrawling. Udover disse har tidlige tiders opfiskning af stenrev i danske havområder gjort havbundsmiljøerne mindre variable og med færre dyr til følge.

Mødet blev indledt af havbiolog og akvariechef Jens P. Jeppesen som holdt et faktuelt oplæg i selve Akvariets udstilling om den danske marine natur med særligt henblik på Øresunds unikke og beskyttede bundmiljøer, konsekvenserne af bundskrabende redskaber såsom bundtrawl og muslingeskrab og effekten af beskyttede og ikke beskyttede havområder.

Efterfølgende gik de mange deltagere i foredragssalen hvor Det Grønne Kontaktudvalg herunder repræsentanter fra Danmark Naturfredningsforening, Greenpeace, Dansk Ornitologisk Forening m.m., fik lejlighed til at præsentere deres overvejelser om mangler og behov i forhold til beskyttelse af havets naturtyper, havpattedyr og gøre rede for problematikkerne omkring fysiske forstyrrelser af havbunden som følger af fiskeri med især bundskrabende fiskeredskaber.

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef / marinbiolog Jens P. Jeppesen (tlf. 28 75 19 70).

TILBAGE