Udsætning af åleyngel i Øresund – Københavns Universitet

16. juli 2010 

Udsætning af åleyngel i Øresund

I sidste uge var det Helsingørs tur til at få en andel af de mange åleyngel der hvert år bliver udsat i de danske kystnære havområder. Dansk Amatørfiskerforening stod for modtagelsen og organiseringen af udsætningen og Øresundsakvariets medarbejdere hjælp til med den praktiske del. I alt blev 12.000 ål udsat lige nord og syd for Kronborg.

Igen i år blev ålebestanden i Øresund hjulpet lidt på vej ved hjælp af udsætning af åleyngel i farvandet omkring bl.a. Helsingør. Dansk Amatørfiskerforening ved fritidsfisker Erik André og biologerne på Øresundsakvariet stod for modtagelsen, organiseringen og den praktiske del af udsætningen efter vejledning af Danmarks Fiskeriundersøgelser i Silkeborg. Hver enkel åleyngel var 11-13 cm lange og de blev udsat inde på lavere vand over bevokset bund hvor de hurtigt kunne finde sig et gemmested imellem alger og sten.

Åleynglen kommer langvejs fra. Den bliver først indfanget som glasål i bl.a. Frankrig og England og dernæst solgt til åleopdrættere i bl.a. Danmark som fodrer ålene op til en størrelse på ca. 10-15 cm. Dernæst bliver de solgt til udsætninger rundt omkring i Danmark finansieret af bl.a. fisketegnsmidlerne. Glasålsvandringen i Danmark har i mange år været støt faldende og fangsten af glasål i Danmark har ingen betydning i udsætningsøjemed.

Men hvorfor udsætter vi ål i danske farvande? Jo, fordi ålebestanden ikke har det godt! Gennem de sidste 30-40 år har fangsterne af ål været støt faldende i danske farvande. Det skyldes bl.a., at mængden af åleyngel, som driver med Golfstrømmen fra Sargassohavet til vores kyster, har været aftagende i samme periode. I hele ålens udbredelsesområde, der strækker sig fra det nordlige Afrika til det nordlige Norge og langt ind i Middelhavet, har ålebestanden været i tilbagegang siden slutningen af 1970erne. Årsagen er ikke endeligt klargjort, bl.a. har nogle parasitter i ålens svømmeblære været under mistanke, men de fleste biologer mener at det er den menneskelige påvirkning der formentlig er den væsentligste årsag til bestandens markante tilbagegang.

Øresundsakvariet får dog stadigvæk rigeligt med ål til dets akvarier og tid til anden får man fra fritidsfiskere og lystfiskere nogle gevaldige eksemplarer og som er til skue for publikum hvis de da ikke lige har gemt sig i dekorationerne i akvarierne. Det er desværre sådan at ålens trang til at gemme sig er så udtalt at hvis man forhindrer den i det kan man risikere at den stresser ihjel. Den seneste store blev indleveret fra en fritidsfisker fra Køge Bugt området vejede 2,1 kg og den største nogensinde indleveret vejede 3,5 kg. Når vandringstrangen hos ålene i Øresundsakvariets viser sig, dvs. når de bliver blanke og får store øjne, får de som regel lov til at svømme af sted mod gydepladserne i Sargassohavet.

Øresundsakvariet har åbent alle dage i juni - august fra 10-17.

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef / marinbiolog Jens P. Jeppesen, tlf. 35 32 19 70 el. 28 75 19 70.

TILBAGE