Biotopundersøgelse – Københavns Universitet

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Biotopundersøgelse

Iført vaders og bevæbnet med rejehov og vod undersøger eleverne dyrelivet på sandbunden. Det er en enkel feltundersøgelse, hvor vi indsamler dyr fra et lokalt naturområde – der hvor vi normalt bader. I fællesskab sorterer og klassificerer vi fangsten og eleverne lærer om dyrenes morfologiske tilpasninger til levesteder, deres livsbetingelser og kendetegn. Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug.

Eleverne lærer at håndtere levende havdyr, og at tage hensyn til dyr i naturen samt hvordan man færdes hensigtsmæssigt på stranden og i vandet iført vaders. Vi undersøger sammen en lokal biotop (sandbunden) og eleverne udfører selv to forskellige indsamlingsmetoder med simpelt udstyr. På akvariets vådbord sorterer og bestemmer vi i fællesskab de indsamlede dyr, og eleverne lærer dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (klassifikation af dyrene). Vi snakker om hvordan de forskellige dyr er tilpasset deres levested og fødeemner samt gennemgår enkelte fødekæder. De indsamlede data fra deres undersøgelse skrives op og vi kigger på det samlede billede. Eleverne bliver introduceret til biologiske fagord og begreber. Forløbet tilpasses efter elevernes niveau og kan også læne sig op af eventuelle emner, som klassen arbejder med i forvejen.

Forslag til efterbehandling: Eleverne kan hjemme på skolen nuanceret beskriver mundtligt og/eller skriftligt den biotop (sandbunden) de selv har været med til at undersøge. Fx forklare undersøgelsesmetoderne og indsamlingen, beskriver dyrene og deres morfologiske tilpasninger til levestedet.
Eleverne kan sammenligne de indsamlede data med et dataark over dyr indsamlet på ålegræs. Diskuterer dyrene livsbetingelser på de to forskellige biotoper og hvad der adskiller dem. Find dyrene fx på nettet og beskriv de morfologiske forskelle og tilpasninger til de to biotoper.

Klassetrin: 7.-10. klasse
Varighed: 2½ time
Pris: 1650,- + entré for alle elever
Antal: Op til 28 elever
Periode: April til oktober