Etablering af beskyttede havområder og reetablering af ødelagte havområder

Øresundsakvariet støtter tiltag, der er med til at fremtidssikre naturen, ved blandt andet at forbedre levesteder under havets overflade, så vi kan udvikle mangfoldigheden og også i fremtiden have en mangfoldig natur. 

Stenrev

Stenrev er den mest artsrige naturtype, vi har i danske farvande. De skaber grobund for et varieret planteliv, der sammen med revets mange hulrum danner gemmesteder, der tiltrækker et talrigt og mangfoldigt dyreliv.

Det var tidligere en meget udbredt naturtype i danske farvande, men årtiers stenfiskeri har reduceret mængden af rev betragteligt. Især de huledannende rev har været udsatte og er gået tilbage med næsten 100 %.

Det danske havmiljø mangler altså i høj grad denne naturtype, der giver bedre forhold for fiskeyngel og kystnære rovfisk, for ikke at nævne en masse krebsdyr og polypdyr.

Polypdyr på stenrev
Polypdyr på stenrev (foto Lars Åge Laursen)


Stenrev ved Trykkerdammen, Helsingør:

Øresundsakvariet arbejdede i 2018-2019 med at få etableret et stenrev i Trykkerdammen i Helsingør, men på grund af lokal modstand kuldsejlede dette projekt. Projektet er nu blevet taget op af andre lokale interessenter, og Øresundsakvariet støtter fortsat en etablering af et stenrev i Trykkerdammen.

Hunderevet:

Øresundsakvariet støtter Foreningen til retablering af stenrevet Hunderevet i deres arbejde med at få retableret et stenrev ud for Spodsbjerg på Sjællands nordkyst.

Læs mere om Hunderevet på foreningens hjemmeside.

Stenrev
Stenrev (foto Lars Åge Laursen)